Adatvédelmi információk

A honlap üzemeltetője, az Arany Forrás Kincsesház Kft. (1173 Budapest, Borsó u. 50–64. A. Lház. 2. a.), mint szolgáltató, adatkezelő, kötelezetettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelés megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

Az Arany Forrás Kincsesház Kft., mint adatkezelő, kijelenti, hogy ügyfeleinek önrendelkezési jogát tiszteletben tartja, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azok biztonságát garantálja.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek elérhetők a https://olvasokhaza.hu/adatvedelem/  oldalon.

Fogalmak, meghatározások:
* adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
* adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
* adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
* adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi;
* adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes törlése;
* adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
* adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége;
* adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
* érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
* érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
* nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
* harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
* hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
* tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
* személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelési alapelvek

Személyes adatok kezelése
– csak azok a személyes adatok kezelhetők, melyhez előzőleg a felhasználó hozzájárul;
– csak azok a személyes adatok kezelhetők, amelyek a vásárláshoz és a vásárolt termékek célba juttatásához elegendőek;

A személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői
– A weboldal használója a regisztráció során kért adatok megadásával önkéntesen hozzájárul adatainak felhasználásához.
– A személyes adatokat az Arany Forrás Kincsesház Kft. harmadik fél részére nem értékesíti, azokat nyereségvágyból nem adja tovább.
– A személyes adatokat kizárólag a szállítás céljából szolgáltatjuk ki, melyről előzőleg minden esetben egyeztetünk a megrendelővel.
– A felhasználó kérheti az Adatkezelőnél a tájékoztatást a személyes adatainak kezeléséről, vagy kérheti azok törlését. Az Adatkezelő köteles a kérelemben foglaltakra 30 napon belül intézkedni.
– Az adatkezelés célja, a weblap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, a weblap működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében felhasználói adatok rögzítése;
– A személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

A weboldalt a Google Analytics ill. az ExactMetrics webanalitikai szoftverei segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérésében és auditálásában.
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő honlapján  http://www.google-analytics.com  lehet bővebben tájékozódni.

A személyes adatokat az Arany Forrás Kincsesház Kft. elsősorban a számítástechnikai eszközein, székhelyén tárolja, másodsorban a weblap cég által üzemeltetett szerver webtárhelyén.

Az Adatkezelő adatai:
Arany Forrás Kincsesház Kft.
1173 Budapest, Borsó u. 50–64. A. Lház. 2. a.
e-mail címe: aranyforraskincseshaz@gmail.com

Az Adatfeldolgozó adatai:
Arany Forrás Kincsesház Kft.
1173 Budapest, Borsó u. 50-64. A. lph. 2. a.
e-mail címe: aranyforraskincseshaz@gmail.com

Jogorvoslati lehetőségek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu